DARMOWA DOSTAWA INPOSTEM OD 149 ZŁ
Załóż sklep Zaprojektuj odzież
Koszyk
0

Regulamin serwisu Bazgram.pl

 

§ 1. Definicje

1. Terminy używane w niniejszym regulaminie oznaczają:

1.1. Asortyment – pozbawione nadruków produkty dostępne w ofercie Bazgram.pl , które w ramach świadczonych przez serwis usług można opatrzyć treściami przy pomocy udostępnionych funkcjonalności i nabyć je jako Towary;

1.2. Dostawca usług płatniczych – podmiot obsługujący płatność za Zamówienie, złożone przez Użytkownika;

1.3. Generator – narzędzie udostępniane Użytkownikom Serwisu Bazgram.pl, umożliwiające wybór produktu z Asortymentu i naniesienie na niego wzorów słownych, graficznych lub słowno-graficznych, w tym Treści przesłanych przez Użytkownika;

1.4. Gotowy Towar - produkt dostępny w Serwisie Bazgram.pl, który nie jest Asortymentem;

1.5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, to osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.6. Konto – konto w Serwisie Bazgram.pl, prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę, identyfikowane przez login Użytkownika, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Bazgram.pl;

1.7. Marża – określona przez Użytkownika kwota pieniężna, przysługująca Użytkownikowi za udostępnienie Treści dla innych Użytkowników, obliczana zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

1.8. Regulamin – niniejszy regulamin;

1.9. Serwis Bazgram.pl – serwis internetowy, za pomocą którego Usługodawca świadczy Usługi Użytkownikom;

1.10. Sklep – miejsce w Serwisie Bazgram.pl , prowadzone na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu, służące do prezentowania Treści udostępnianych przez tego Użytkownika innym Użytkownikom Serwisu, przeznaczonych do naniesienia na Asortyment;

1.11. Towar – Gotowy Towar lub Asortyment z nałożoną Treścią lub wzorem dostarczanym przez Usługodawcę, dostępnym w Generatorze

1.12. Treści – materiały słowne, graficzne lub słowno-graficzne przeznaczone do zamieszczania na Asortymencie, dostarczane przez Użytkowników;

1.13. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Bazgram.pl określone szczegółowo w § 2 ust. 3 Regulaminu;

1.14. Usługodawca – Cupsell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513284, posługująca się numerem NIP: 7792422363, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.100.000,00 złotych, adres e-mail: kontakt@bazgram.pl ;

1.15. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 13 (trzynasty) rok życia, ale nie ukończyły 18 (osiemnastu) lat, a także inne osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jednakże w stosunku do takich osób Usługodawca świadczy Usługi prowadzenia Sklepu wyłącznie po przedstawieniu zgody przedstawiciela ustawowego takiej osoby (rodzica, opiekuna, kuratora);

1.16. Zamówienie – oświadczenie Użytkownika składane na zasadach określonych w Regulaminie przy użyciu dostępnych w Serwisie Bazgram.pl narzędzi, zmierzające do zawarcia umowy dotyczącej Towaru w Serwisie Bazgram.pl.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1.1. rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług;

1.2. warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących Towarów;

1.3. tryb postępowania reklamacyjnego;

1.4. inne uprawnienia i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.

2. W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do Usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 tej ustawy.

3. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

3.1. umożliwienie dostępu do informacji udostępnionych w ramach Serwisu Bazgram.pl przez Usługodawcę, korzystanie z wyszukiwarek i innych narzędzi ogólnodostępnych w Serwisie Bazgram.pl;

3.2. umożliwienie dostępu do Treści udostępnionych w ramach Serwisu Bazgram.pl przez innych Użytkowników;

3.3. udostępnienie Generatora, umożliwiającego wybór i dostosowanie elementów słownych, graficznych lub słowno-graficznych, przeznaczonych do naniesienia na Asortyment, w tym Treści przesłanych przez Użytkownika;

3.4. umożliwienie składania Zamówień na Towary;

3.5. zakładanie i prowadzenie Konta;

3.6. przechowywanie Treści zamieszczonych w Serwisie Bazgram.pl przez Użytkowników i umożliwienie Użytkownikom ich prezentowania w ramach Sklepów;

3.7. wysyłanie i odbieranie wiadomości wewnątrz Bazgram.pl;

4. Usługi wskazane w ust. 3.1. do 3.4. powyżej, są dostępne dla wszystkich Użytkowników i nie

wymagają uprzedniej rejestracji w Serwisie Bazgram.pl .

5. Usługi wskazane w ust. 3.5. do 3.7. powyżej, są dostępne wyłącznie dla Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Serwisie Bazgram.pl i założyli Konto zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.

§ 3. Rejestracja i Konto

1. Rejestracja w Serwisie Bazgram.pl jest dobrowolna. Jednakże korzystanie z Usług wskazanych w § 2 ust. 5 Regulaminu jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji i założeniu Konta.

2. W celu rejestracji w Serwisie Bazgram.pl założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny on-line, podając co najmniej adres e-mail, przeznaczony do otrzymywania informacji od Usługodawcy, login oraz hasło. Brak podania tych danych uniemożliwia założenie Konta.

3. Korzystanie z Usługi określonej w § 3 ust. 3.6, uzależnione jest od uprzedniego podania w formularzu rejestracyjnym adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego. Dane te są niezbędne dla potrzeb wypełnienia i złożenia przez Usługodawcę jako płatnika podatku dochodowego informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT – 11) w odniesieniu do dochodu uzyskanego przez Użytkownika w postaci Marży. Użytkownik odpowiada w przypadku podania nieprawdziwych danych lub niepoinformowania Usługodawcy o zmianie danych niezbędnych do złożenia wyżej wskazanej informacji. Brak podania danych w zakresie określonym w niniejszym ustępie uniemożliwia założenie Konta.

4. Użytkownik może posiadać w Serwisie Bazgram.pl więcej niż jedno Konto. Jednakże jeden adres e-mail może być przypisany tylko do jednego Konta.

5. Po założeniu Konta Użytkownik, o którym mowa w ust. 2 powyżej, ma możliwość podania danych, których brak podania w chwili zakładania Konta nie uniemożliwiał założenie Konta, w szczególności wskazania danych teleadresowych. Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany wcześniej podanych danych.

6. Podanie danych do wysyłki jest niezbędne dla zrealizowania dostawy Towarów zgodnie z Regulaminem.

7. Użytkownik zobowiązany jest dokonać aktualizacji wprowadzonych danych dotyczących Użytkownika w przypadku, gdy ulegną one zmianie. Zmiana danych jest możliwa w zakładce „Twoje dane” po zalogowaniu się do Konta. Usługodawca informuje, że w przypadku podania błędnych danych lub niedokonania ich aktualizacji, dostawa Towarów może być niemożliwa mimo dochowania przez Usługodawcę należytej staranności.

8. Dokonując rejestracji, osoba zakładająca Konto w imieniu Użytkownika niebędącego osobą fizyczną, oświadcza, pod rygorem konsekwencji prawnych, że jest uprawniona do działania w imieniu takiego Użytkownika, w tym do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań oraz skutecznego zawierania umów o świadczenie Usług oraz umów dotyczących Towarów zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Rejestracja w Serwisie Bazgram.pl , jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu Bazgram.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Użytkownika z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na świadczeniu Usług wskazanych w § 2 ust. 5 Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie.

10. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Bazgram.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta.

§ 4. Zamówienia

1. Zamówienia w Serwisie Bazgram.pl można składać tylko drogą elektroniczną, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa. Realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze.

2. Użytkownik sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie wybranych Treści (wzorów nadruków) dla wskazanego w nich Asortymentu. Asortyment z wybraną Treścią jest dodawany do koszyka, przy określeniu dodatkowych parametrów zamówionego Towaru, takich jak rozmiar lub kolor, jeśli wskazanie tych cech jest wymagane. Dodanie Towaru do koszyka powoduje, że w zakładce „Mój koszyk” lub analogicznej na liście Zamówienia znajdują się Treści, które zostaną naniesione na przypisany do nich Asortyment, zgodnie z treścią Zamówienia. W koszyku, przy każdej pozycji wskazana jest informacja o liczbie sztuk zamówionych Towarów, którą można modyfikować.

3. W ramach procesu składania Zamówienia Użytkownik może umieścić w koszyku Towary:

3.1. będące Gotowymi Towarami;

3.2. stanowiące Asortyment z wybraną Treścią dostępną w jednym lub wielu w różnych

Sklepach, prowadzonych przez innych Użytkowników;

3.3. stanowiące Asortyment z Treścią dostarczoną przez Użytkownika, której sposób umieszczenia na Asortymencie został określony przez Użytkownika za pomocą Generatora.

4. Świadczenie Usługodawcy, będące przedmiotem Zamówienia, polega na:

4.1. wytworzeniu Towaru przez naniesienie (nadruk) wybranych przez Użytkownika Treści lub gotowych wzorów na Asortyment w liczbie sztuk żądanej przez Użytkownika składającego Zamówienie; i/lub

4.2. dostawie Towaru pod adres wskazany przez Użytkownika.

5. Po dokonaniu wyboru Treści i Asortymentu, na który Treści mają być naniesione, lub wyboru Gotowego Towaru, Użytkownik wybiera formę płatności za zamówiony Towar oraz wprowadza, potwierdza lub modyfikuje dane kontaktowe do dostawy Towarów zgodnie z formularzem udostępnionym w ramach Serwisu Bazgram.pl.

6. Użytkownik powinien starannie i poprawnie uzupełnić formularz, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oraz wskazać dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być dostarczony. Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem niezwłocznie, gdy dane te okażą się niekompletne, za pomocą danych wskazanych w formularzu Zamówienia bądź w ramach Konta danych kontaktowych. Jeżeli mimo dołożenia należytej staranności przez Usługodawcę, kontakt z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie jest możliwy i nie nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty podjęcia przez Usługodawcę próby nawiązania kontaktu, Zamówienie zostanie anulowane, a jeżeli umowa dotycząca Towaru została już zawarta – Usługodawca odstąpi od niej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Usługodawcą jest wysyłane na adres e-mail przypisany do Konta, a w szczególnych przypadkach dodatkowo przekazywane komunikatem systemowym wyświetlanym w Serwisie Bazgram.pl. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej Towaru w przypadku, o którym mowa powyżej, możliwe jest w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia tej umowy.

7. Użytkownik ma możliwość modyfikowania Zamówienia w ramach Serwisu Bazgram.pl do chwili uaktywnienia przycisku „Zamawiam i płacę” (lub równoważnego). 

8. Po skompletowaniu Zamówienia i podaniu danych do dostawy, Użytkownik zatwierdza

Zamówienie i przesyła je poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoważny).

9. Każdorazowo przed przesłaniem Zamówienia Użytkownikowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia, tj. m.in. główne cechy świadczenia i cena, uwzględniająca należne podatki, a także cenę udzielenia zezwolenia (licencji) przez Użytkownika udostępniającego Treść w swoim Sklepie oraz cenę wytworzenia Towarów i koszty ich dostawy.[PG1]

10. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy dotyczącej Towaru. Potwierdzenie złożenia Zamówienia, stanowiące potwierdzenie otrzymania oferty zawarcia umowy dotyczącej Towaru w ramach Serwisu Bazgram.pl, jest niezwłocznie przekazywane stosownym komunikatem systemowym, który jest wyświetlany w Serwisie Bazgram.pl oraz jest wysyłane na adres e-mail podany w ramach Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem Zamówienia do realizacji.

11. Jeżeli Użytkownik w ciągu 3 (trzech) dni nie otrzyma potwierdzenia złożenia Zamówienia, przestaje być on związany złożoną ofertą.

12. Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Zamówienie może być anulowane przez Użytkownika (może on odwołać złożoną ofertę). W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail: kontakt@bazgram.pl

13. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności on-line jako sposobu płatności, Zamówienie jest przekazywane do realizacji po jego opłaceniu przez Użytkownika, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu. W przypadku niedokonania przez Użytkownika płatności za Zamówienie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia, Zamówienie jest anulowane.

14. Zawarcie umowy dotyczącej Towaru następuje w momencie przesłania przez Usługodawcę na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest dokonywane w terminie 2 (dwóch) dni od daty dokonania płatności przez Użytkownika, w przypadku, w którym Użytkownik jako sposób płatności wskazał płatność on-line.

15. Czas realizacji Zamówienia, rozumiany jako czas, w którym Zamówienie jest wytwarzane i kompletowane, a następnie wydane podmiotowi dokonującemu dostawy Towaru, nie obejmujący czasu dostawy (czyli czasu pomiędzy przekazaniem Towaru np. kurierowi, a jego wydaniem Użytkownikowi) uzależniony jest od rodzaju Towaru i wynosi od 24 (dwudziestu czterech) godzin do 14 (czternastu) dni roboczych, o ile informacje zawarte w opisie Asortymentu, Treści lub wzoru nadruku nie stanowią inaczej. Dokładny czas realizacji Zamówienia podany jest na właściwej podstronie w Sklepie. Realizacja Zamówienia następuje po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji.

16. Zamówione Towary dostarczane są w sposób wybrany przez Użytkownika spośród opcji dostępnych w Serwisie Bazgram.pl.

17. Koszt dostawy Towaru ponosi Użytkownik. Koszt ten obliczany jest na podstawie ceny dostawy wskazanej w formularzu Zamówienia i doliczany jest do wartości Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Użytkownika opcji dostawy.

18. Dostawę zleca Usługodawca. Zamówione Towary są dostarczane Użytkownikowi na adres wskazany w Zamówieniu. W dniu wysłania Towaru do Użytkownika przekazywana jest na adres e-mail Użytkownika informacja potwierdzająca nadanie przesyłki.

19. Zamówienia składane w Serwisie Bazgram.pl są dostarczane na terytorium Polski i całego świata. Ceny dostawy Towaru uzależnione są od kraju docelowego oraz wybranego sposobu płatności i dostawy, o ile wybór taki jest możliwy.

20. Użytkownik powinien zbadać doręczoną przesyłkę z Towarem w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

§ 5. Zamówienia hurtowe

1. W Serwisie Bazgram.pl sprzedaż hurtowa jest prowadzona na zasadach określonych w niniejszym § 5.

2. Zamówieniem hurtowym jest każde Zamówienie, które dotyczy więcej niż 100 (stu) takich samych sztuk Towaru (przykładowo dotyczące wytworzenia i dostarczenia więcej niż 100 (sto) sztuk jednego, wybranego przez Użytkownika typu kubków z identycznym, wybranym przez Użytkownika nadrukiem). W każdym przypadku Zamówienia hurtowego, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą kierując wiadomość na adres: hurt@bazgram.pl w celu ustalenia warunków jego realizacji.

3. Zamówienia hurtowe realizowane są na indywidualnie uzgodnionych z Użytkownikiem warunkach. Po uzgodnieniu z Użytkownikiem warunków realizacji Zamówienia hurtowego, Użytkownik otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 4 ust. 15 Regulaminu.

4. Zamówienie, które dotyczy wytworzenia i dostarczenia ponad 20 (dwudziestu) takich samych sztuk Towaru objęte jest systemem rabatów naliczanych w Serwisie Bazgram.pl Zamówienie takie może być realizowane za pośrednictwem Serwisu Bazgram.pl, bądź jako Zamówienie hurtowe, jeżeli Użytkownik będzie je realizować na zasadach określonych w ust. 3 powyżej.

5. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk wytwarzanego Towaru objętej jednym Zamówieniem.

§ 6. Płatności

1. Płatności za Zamówienie można dokonać w chwili odbioru (przesyłka za pobraniem), bądź z góry (przedpłata), jednym z systemów płatności elektronicznych dostępnych w Serwisie Serwisu Bazgram.pl(płatność kartą płatniczą lub systemem płatności internetowych, zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie Bazgram.pl).

2. Płatność za pobraniem jest możliwa wyłącznie w przypadku Zamówień, których adres dostawy jest na terytorium Polski i wyłącznie w przypadku Zamówień, których wartość razem z kosztami dostawy nie przekracza kwoty 500,00 (pięćset) złotych.

3. Płatności on-line są obsługiwane przez Dostawcę usług płatniczych, którym jest:

3.1. w przypadku płatności w złotych polskich, w sytuacji wyboru płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, prowadząca działalność operacyjną pod adresem: http://www.payu.pl, adres: ul. Grunwaldzka 186, 60 – 166 Poznań, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;

3.2. w przypadku płatności w innej walucie wybranej przez Użytkownika, – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449, posiadającą w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie instytucji kredytowej w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami), podlegającej nadzorowi luksemburskiej komisji nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF), zarejestrowanej w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349.

4. Udokumentowanie zawartej umowy dotyczącej Towaru jest dokonywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego.. Użytkownik składając Zamówienie dotyczące Towaru w Serwisie Bazgram.pl wybierający fakturę jako sposób udokumentowania transakcji, wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej.

5. Przed dokonaniem płatności za Zamówienie Użytkownik może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Usługodawcy lub od innego podmiotu, który udostępnia kody rabatowe, upoważniające do otrzymania rabatu w ramach Serwisu Bazgram.pl Kod rabatowy powinien być wprowadzony przez Użytkownika w ramach koszyka, przed przejściem do formularza składania Zamówienia.

6. Kody rabatowe, o których mowa powyżej, posiadają okres ważności, w czasie którego Użytkownik może skorzystać z rabatu, a także mogą również posiadać inne ograniczenia, w szczególności mogą uprawniać do uzyskania opustu tylko w określonym Sklepie lub Sklepach. Informacje o terminie ważności oraz dodatkowych ograniczeniach związanych z kodem rabatowym, są udostępniane Użytkownikowi wraz z kodem rabatowym. Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, upusty uzyskane po wprowadzeniu kodu lub kodów rabatowych nie sumują się, a kody rabatowe nie mogą być wykorzystane przy dokonywaniu płatności w odniesieniu do Zamówienia dotyczącego wzorów nadruków oferowanych w ramach promocji i w ramach ofert specjalnych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

7. W Serwisie Bazgram.pl oraz w ramach poszczególnych Sklepów mogą być prowadzone akcje promocyjne, przy czym czas promocji nie może trwać dłużej niż maksymalnie 1 (jeden) rok. Zasady akcji promocyjnych są określane odrębnie i zamieszczane w Serwisie Bazgram.pl . Promocje nie podlegają łączeniu, chyba że zasady danej promocji wyraźnie stanowią inaczej.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem, który złożył Zamówienie w Serwisie Bazgram.pl, może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim oferta została przyjęta, oferta przestaje wiązać.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta, w tym:

2.1. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2.2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Towary oferowane w Serwisie Bazgram.pl wytwarzane są każdorazowo w celu realizacji Zamówienia Użytkownika, przez naniesienie na Asortyment Treści lub gotowych wzorów udostępnionych przez Usługodawcę. Jednakże Usługodawca umożliwia Użytkownikom będącym Konsumentami odstąpienie od umowy w odniesieniu do Towarów nabytych w Serwisie Bazgram.pl na zasadach określonych w niniejszym § 7 za wyjątkiem:

3.1. Towarów zawierających Treści (elementy graficzne, tekst, elementy słowno-graficzne) przesłane lub wprowadzone przez Użytkownika składającego Zamówienie;

3.2. Towarów zawierających Treści udostępnione przez Innych Użytkowników lub gotowe wzory udostępnione przez Usługodawcę, jeżeli Użytkownik za pomocą Usługi Generatora zdecydował o umieszczeniu ich na Asortymencie w niestandardowym położeniu lub wielkości.

4. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z wymienionych wzorów nie jest obowiązkowe.

5. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest:

5.1. w przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy;

5.2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

5.3. w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;

5.4. w pozostałych przypadkach – od daty zawarcia umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Towaru przez Konsumenta, Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Bazgram.pl). Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym dotarła informacja o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy dotyczącej Towaru. Zwrotu płatności powinien nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności z rachunku bankowego/rachunku w SKOK lub za pomocą karty płatniczej, zwrot płatności następuje na ten rachunek w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą, której użyto dla dokonania płatności.

7. Do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, możliwe jest wstrzymanie zwrotu płatności. Uprawnienie do wstrzymania zwrotu płatności nie przysługuje w przypadku, w którym Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.

8. W razie odstąpienia od umowy dotyczącej Towaru Konsument ma obowiązek zwrócić Towar na adres wskazany w Serwisie Bazgram.pl niezwłocznie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy dotyczącej Towaru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru na adres do zwrotów wskazany w Serwisie Bazgram.pl, w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument (np. koszt odesłania Towaru). Konsument nie jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru w przypadku, w którym Usługodawca zgodził się ponieść te koszty lub w innych przypadkach przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 8. Generator

1. Usługa Generatora umożliwia Użytkownikowi wybór i dostosowanie wzorów własnych (Treści) Użytkownika lub szablonów wzorów dostępnych w Generatorze do naniesienia na Asortyment, poprzez określenie Asortymentu, na który może być naniesiony wzór, i jego kolorów oraz poprzez wirtualne naniesienie szablonów lub Treści na dany Asortyment przy użyciu stosownych narzędzi.

2. Użytkownik może zamówić naniesienie na wybrany przez siebie Asortyment wygenerowanego w Generatorze wzoru nadruku i dokonać zakupu tak zamówionego Towaru zgodnie z postanowieniami § 4 i § 5 Regulaminu.

3. Użytkownik prowadzący Sklep może, po nadaniu mu nazwy, udostępnić wygenerowany wzór nadruku na danym Asortymencie w swoim Sklepie. Dodanie wzoru nadruku do Sklepu wymaga uprzedniego podania przez Użytkownika w danych Konta danych do wypłaty.

4. Korzystając z Generatora Użytkownik wskazuje konkretny Asortyment z udostępnionego przez Usługodawcę. W karcie poszczególnego Asortymentu wskazane są dane dotyczące go, w tym cechy gatunkowe i jakościowe. Dany Asortyment o podanych cechach gatunkowych i jakościowych może być dostarczany przez jednego lub wielu producentów. W przypadku, w którym zgodnie z podanymi na karcie Asortymentu informacjami Asortyment dostarczany jest przez wielu producentów, Usługodawca nie zapewnia Użytkownikowi wyboru określonego producenta Asortymentu.

5. Usługodawca dochowuje należytej staranności, by Towary były jak najbardziej zbliżone do wzorów nadruków wygenerowanych w Generatorze lub prezentowanych w Serwisie Bazgram.pl, w tym w Sklepach poszczególnych Użytkowników. Jednakże Usługodawca informuje, że mimo dochowania przez niego należytej staranności z uwagi na okoliczności, których Usługodawca nie może przewidzieć ani im zapobiec, zarówno wielkość, umiejscowienie jak i kolorystyka nadruków mogą ulec nieznacznej zmianie w stosunku do widoku prezentowanego na ekranie Użytkownika. Na różnice pomiędzy wzorem prezentowanym w Bazgram.pl, a gotowym Towarem wpływ mogą mieć zwłaszcza różnice w systemach odwzorowywania kolorów (nadruki na Asortyment dokonywane są w systemie CMYK), różnice pomiędzy proporcjami i rozdzielczością poszczególnych ekranów komputerowych, różnice pomiędzy obrazem płaskim, a rzeczywistym, a także różnice w ustawieniach barwnych monitorów Użytkowników.

§ 9. Sklepy

1. Usługa Sklepu umożliwia Użytkownikowi przechowywanie i udostępnianie innym Użytkownikom Treści podchodzących od Użytkownika, przeznaczonych do naniesienia na Asortyment.

2. Usługa Sklepu umożliwia również przechowywanie i udostępnianie innym Użytkownikom opisów poszczególnych Treści, opisów Sklepu, logo, ikon oraz innych elementów pochodzących od Użytkownika, związanych ze Sklepem. Do takich materiałów dostarczanych przez Użytkownika korzystającego z Usługi Sklepu, stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu dotyczące Treści.

3. Utworzenie Sklepu wymaga posiadania Konta w Bazgram.pl. Sklep może być założony przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, która ukończyła 18 (osiemnaście) lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, podczas rejestracji w Serwisie Bazgram.pl i zakładania Konta albo po dokonaniu rejestracji, za pomocą ustawień w profilu Użytkownika.

4. Nazwa Sklepu musi być niepowtarzalna w Serwisie Bazgram.pl, nie może naruszać praw osób trzecich ani nie może zawierać elementów sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, ani Regulaminem.

5. Sklep ma charakter publiczny i jest widoczny w spisie Sklepów w Serwisie Bazgram.pl.

6. W ramach jednego Konta w Serwisie Bazgram.pl możliwe jest utworzenie 10 (dziesięciu) różnych Sklepów.

7. Prezentacja Treści umieszczonych w Sklepie przez Użytkownika za pomocą Generatora jest możliwa w odniesieniu do zapewnianego przez Usługodawcę Asortymentu. W przypadku usunięcia lub zmiany danego Asortymentu, Treści prezentowane w Sklepach powiązane z danym Asortymentem, przestają być dostępne dla innych Użytkowników. Wycofanie lub zmiana danego Asortymentu nie wpływa na możliwość wytworzenia Towarów na zamówienie Użytkowników nabywających Towary z wykorzystaniem Treści Użytkownika prezentowanych w Sklepie na danym Asortymencie, przed jego wycofaniem lub zmianą.

8. Użytkownik otrzymuje wgląd w status Zamówień dotyczących Towarów zamawianych przez innych Użytkowników w oparciu o prezentowane przez niego Treści. Usługodawca umożliwia korzystanie z narzędzi analitycznych i promocyjnych dotyczących Sklepu i Treści Użytkownika, w zakresie, w jakim narzędzia te są kompatybilne z Serwisem Bazgram.pl i dopuszczone przez Usługodawcę. Korzystanie przez Użytkownika z narzędzi analitycznych i promocyjnych dostarczanych przez podmioty trzecie następuje na zasadach określonych przez te podmioty.

9. Użytkownik prowadzący Sklep może zrezygnować z prowadzenia Sklepu w każdym czasie poprzez napisanie prośby o usunięcie sklepu na adres kontakt@bazgram.pl. Z tytułu usunięcia Sklepu przez Użytkownika nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

10. Usługodawca może usunąć Sklep Użytkownika bądź zablokować możliwość dodawania i prezentowania Treści przez takiego Użytkownika w Sklepie oraz wykorzystywania tych Treści do wytwarzania Towarów na Zamówienie Użytkowników, jeżeli:

10.1. Użytkownik nie zamieścił w Sklepie Treści przeznaczonych do naniesienia na Asortyment przez okres 30 (trzydziestu) dni od jego założenia;

10.2. Treści zamieszczone w Sklepie naruszają postanowienia § 12 Regulaminu.

11. O usunięciu Sklepu bądź nałożonej blokadzie i jej zakresie Usługodawca powiadamia Użytkownika na adres e-mail przypisany do Konta. W przypadku usunięcia Sklepu adres i nazwa Sklepu przestają być przypisane do Użytkownika i zostają przeniesione do ogólnej puli do wykorzystania przez innych Użytkowników Serwisu Bazgram.pl.

§ 10. Punkty i Marża

1. Punkty w Serwisie Bazgram.pl przysługują Użytkownikowi w zamian za nabycie przez podmioty korzystające z Serwisu Bazgram.pl Towaru, na który została naniesiona Treść udostępniona przez Użytkownika w Sklepie.

2. Punkty w Serwisie Bazgram.pl naliczane są odpowiednio do wysokości Marży, określonej przez Użytkownika w odniesieniu do danej Treści. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, każdy punkt uzyskany w Serwisie Bazgram.pl dzieli się na 100 (sto) części i odpowiada wartością wysokości Marży, w ten sposób, że za każdą pełną jedną złotówkę Marży Użytkownikowi przysługuje jeden punkt, zaś za każdy grosz Marży – 0,01 punktu.

3. Użytkownik samodzielnie określa wysokość Marży umieszczając Treść w swoim Sklepie.

4. Marża przysługuje Użytkownikom wyłącznie za Treści, które zostały wykorzystane do wytworzenia nabytych Towarów, które nie zostały zwrócone przez nabywców.

5. Marża przysługująca Użytkownikowi doliczana będzie Użytkownikowi składającemu Zamówienie do ceny sprzedaży jako kwota netto, co oznacza, że na potrzeby sprzedaży Towarów z Asortymentem będzie ona powiększana o należny podatek VAT. Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że kwota doliczona przez Usługodawcę na potrzeby sprzedaży Towarów z Asortymentem, do Marży, jako kwota należnego podatku VAT, nie stanowi wynagrodzenia Użytkownika.

6. Marża nie przysługuje Użytkownikowi:

6.1. w odniesieniu do Treści wykorzystanych do wytworzenia Towarów, w odniesieniu do których nabywcy będący Konsumentami wykonali prawo odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu;

6.2. w odniesieniu do Treści wykorzystanych do wytworzenia Towarów, zwróconych przez nabywców z innych przyczyn, takich jak wady fizyczne Towaru, chyba że zwrócony Towar został zgodnie z żądaniem Użytkownika wymieniony na inny z taką samą Treścią;

6.3. w odniesieniu do Treści wykorzystanych do wytworzenia Towarów, które to Treści naruszają § 12 Regulaminu.

7. Punty mogą być czasowo przyznawane w ramach Serwisu Bazgram.pl za określone aktywności Użytkowników. Informacje w tym zakresie zamieszczane są w Serwisie Bazgram.pl. W ramach Serwisu Bazgram.pl nie jest prowadzone stałe przyznawanie punktów w przypadkach innych niż opisane w ust. 1 powyżej, w tym nie są przyznawane punkty np. za polecanie Usług.

8. Punkty zgromadzone w Serwisie Bazgram.pl wygasają w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od daty ich naliczenia. Użytkownik może wykorzystać zgromadzone punkty w sposób określony poniżej do czasu wygaśnięcia punktów.

9. Użytkownik może wykorzystać zgromadzone w Serwisie Bazgram.pl punkty na:

9.1. kod rabatowy, uprawniający osobę posługującą się kodem do uzyskania opustu na Towary oferowane w Serwisie Bazgram.pl;

9.2. wynagrodzenie Użytkownika.

10. Kod rabatowy, o którym mowa powyżej, może być przez Użytkownika przekazywany innym Użytkownikom w celu uzyskania przez nich opustu na Towary w Serwisu Bazgram.pl z tym zastrzeżeniem, że może być wykorzystany tylko jeden raz. Kod rabatowy nie może być wymieniany ponownie na punkty.

11. Zakup Towaru za punkty w ramach Serwisu Bazgram.pl odbywa się przy odpowiednim zastosowaniu postanowień Regulaminu dotyczących Zamówień i kodów rabatowych. Dokonanie zakupu Towaru za punkty w ramach Serwisu Bazgram.pl wymaga uprzedniej wymiany przez Użytkownika tych punktów na kody rabatowe o odpowiedniej wartości za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie Bazgram.pl narzędzia w zakładce „Rozliczenia” bądź analogicznej. Wartość kodu rabatowego nie może przekraczać posiadanej przez Użytkownika wartości punktów.

12. Wykorzystanie punktów zgromadzonych przez Użytkownika na wynagrodzenie Użytkownika jest możliwe, jeżeli spełnione są następujące warunki:

12.1. liczba punktów przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia Użytkownika jest nie mniejsza niż 250 (dwieście pięćdziesiąt) punktów;

12.2. Użytkownik poprawnie wypełnił dane do przelewu w zakładce „Twoje Dane” dostępnej po zalogowaniu;

12.3. Użytkownik dokonał wyboru odpowiadającej rzeczywistości formy rozliczenia w zakładce „Konto (rozliczenia)” dostępnej po zalogowaniu;

12.4. Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą prawidłowo wystawił oraz doręczył Usługodawcy fakturę VAT;

12.5. Użytkownik złożył w Serwisie Bazgram.pl dyspozycję wypłaty wynagrodzenia.

13. Wynagrodzenie należne Użytkownikowi będzie płatne przez Usługodawcę:

13.1 w przypadku Użytkowników będących płatnikami VAT – na podstawie faktury VAT, wystawianej przez Użytkownika i wynagrodzenie każdorazowo zostanie powiększone o należny podatek VAT;

13.2 w przypadku Użytkowników niebędących płatnikami VAT – na podstawie rachunku, wystawianego przez Użytkownika w sposób określony w ust. 15 poniżej.

14. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty spełnienia ostatniego z dotyczących danego Użytkownika warunków, o których mowa w ust. 12 powyżej. Wysokość wypłacanego wynagrodzenia w jednym miesiącu nie może przekraczać kwoty 5.000 (pięć tysięcy) złotych. Wynagrodzenie określone jest w kwocie brutto.

15. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, wypłacane wynagrodzenie zostanie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy, podlegającą potrąceniu i odprowadzeniu przez Usługodawcę do urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia rachunku w jego imieniu. Rachunek zostanie wystawiony w imieniu Użytkownika, na co Użytkownik zezwala.

16. W przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, będących czynnymi podatnikami VAT, faktura powinna być wystawiona na żądaną kwotę wynagrodzenia brutto, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. W przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, lecz niebędących czynnymi podatnikami VAT (podatnicy VAT zwolnieni), faktura powinna zostać wystawiona na kwotę netto (tj. bez podatku VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, wypłata wynagrodzenia następować będzie wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w zakładce „Twoje dane” i zgodnie z podanymi tam danymi. W przypadku użytkowników wystawiających fakturę VAT zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających, wypłata następuje na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze.

19. W razie powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do zasadności wypłaty wynagrodzenia, może on wstrzymać się z realizacją wypłaty i wezwać Użytkownika do złożenia wyjaśnień w terminie 14 (czternastu) dni. Brak odpowiedzi w zakreślonym wyżej terminie poczytuje się za cofnięcie przez Użytkownika żądania wypłaty wynagrodzenia.

20. Usługodawca wyraża zgodę na otrzymanie od Użytkownika, o którym mowa w ust. 13.1 powyżej, faktury, duplikatów faktury oraz jej korekt w formie elektronicznej w pliku PDF. Niniejsza zgoda udzielona przez Usługodawcę stanowi oświadczenie woli Usługodawcy o akceptacji elektronicznej formy wystawiania i przesyłania faktur, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej „Ustawą o VAT”). Użytkownik zobowiązuje się do stosowania się do wymogów Ustawy o VAT w związku z udzieleniem przez Usługodawcą zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w szczególności do zagwarantowania autentyczności pochodzenia faktur wystawianych przez Użytkownika i integralności ich treści zgodnie z postanowieniami Ustawy o VAT, przechowywania faktur w sposób określony przepisami Ustawo o VAT.

21. Użytkownik będący czynnym podatnikiem VAT w Polsce zapewnia, iż wskazany przez niego rachunek bankowy właściwy do dokonania płatności wynikających z niniejszego Regulaminu jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT administrowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o VAT (zwanym „Wykazem”).

22. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany na fakturze nie figuruje w Wykazie, Usługodawca wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia Użytkownika do czasu pojawienia się rachunku bankowego w Wykazie lub wskazania innego rachunku znajdującego się w Wykazie, na który płatność ma zostać dokonana. W tym przypadku, wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia poinformowania o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie lub wskazaniu innego rachunku ujawnionego w Wykazie. Zasadne wstrzymanie wypłaty z podanych wyżej przyczyn, nie stanowi opóźnienia płatność rodzącego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.

§ 11. Własność intelektualna

1. Użytkownik może przesyłać, przechowywać i prezentować w Serwisie Bazgram.pl wyłącznie te Treści, które są zgodne z postanowieniami § 12 Regulaminu, w szczególności nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich, są zgodne z dobrymi obyczajami i obowiązującym prawem.

2. Użytkownik może umieścić określone Treści w prowadzonym przez siebie Sklepie tylko jeżeli jest uprawniony do udzielenia innym Użytkownikom i Usługodawcy zgód (licencji) określonych w ustępach następujących, w tym uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych, prawa do wizerunku, innych dóbr osobistych.

3. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa do zaprezentowanych w Serwisie Bazgram.pl Treści.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu prawidłowego świadczenia przez Usługodawcę Usługi Sklepu, zamieszczone przez Użytkownika Treści będą przechowywane przez Usługodawcę w Serwisie Bazgram.pl oraz publicznie dostępne w sposób umożliwiający zapoznanie się przez innych Użytkowników z Treściami bez ograniczeń terytorialnych, na terytorium Polski i całego świata. Treści będą dostępne w Serwisie Bazgram.pl do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Usługodawca informuje, że nie wybiera ani nie dokonuje uprzedniej weryfikacji Treści dostarczonych przez Użytkowników, które prezentowane są w Serwisie Bazgram.pl w sposób automatyczny, zgodnie z informacjami (w tym co do kategorii Treści) wprowadzonymi przez Użytkownika.

5. Użytkownik, umieszczając Treści w prowadzonym przez siebie Sklepie, udziela innym Użytkownikom zezwolenia (licencji) na składanie Zamówień dotyczących Towarów z naniesionymi jego Treściami oraz wytworzenie przez Usługodawcę (w tym podwykonawców Usługodawcy) Towaru w celu realizacji Zamówienia złożonego przez takiego innego Użytkownika. Usługodawca informuje, że proces obsługi Zamówień jest automatyczny, a Usługodawca nie wybiera ani nie dokonuje uprzedniej weryfikacji Treści, których naniesienie na Asortyment jest przedmiotem Zamówień składanych przez takich innych Użytkowników. Zezwolenie, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje naniesienie Treści na Asortyment techniką odpowiednią do Asortymentu wskazanego w Zamówieniu, w tym wszystkie czynności technicznie konieczne dla realizacji procesu wytworzenia Towaru, oraz przeniesienie własności wytworzonego Towaru na Użytkownika. Zezwolenie jest udzielane bez ograniczeń terytorialnych, to jest bez ograniczeń, co do kraju dostawy Towaru, wskazanego w Zamówieniach składanych przez Użytkowników, w tym Polski oraz innych krajów, dla których dostępna jest dostawa. Zezwolenie udzielane jest do czasu usunięcia Treści przez Użytkownika z Serwisu Bazgram.pl, przy czym usunięcie Treści nie wpływa na Zamówienia dotyczące Towarów złożone przez innych Użytkowników przed chwilą ich usunięcia.

6. Użytkownik, umieszczając Treści w prowadzonym przez siebie Sklepie, udziela Usługodawcy zezwolenia (licencji) na zwielokrotnianie Treści dowolną techniką (w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), a także ich publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców, w całości lub w części, samodzielnie lub jako część innego utworu na stronach internetowych Usługodawcy oraz spółek z jego grupy kapitałowej, na oficjalnych profilach (kontach) Usługodawcy i spółek z jego grupy kapitałowej w portalach społecznościowych (w tym Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), a także w ramach działań reklamowych, w tym reklamy internetowej Serwisu Bazgram.pl i Spółki Cupsell. Zezwolenie (licencja) udzielana jest Usługodawcy bez ograniczeń terytorialnych, na terytorium Polski i całego świata. Zezwolenie (licencja) udzielane jest na czas nieoznaczony i uprawnia Usługodawcę do udzielania dalszych zezwoleń (sublicencji).

7. Z tytułu udzielonych zezwoleń (licencji) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej Użytkownikowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie i inne korzyści określone w § 10 Regulaminu.

§ 12. Treści niedozwolone

1. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie oraz prezentowanie w Serwisie Bazgram.pl przez Użytkownika Treści:

1.1. obscenicznych lub wulgarnych;

1.2. nawołujących do nienawiści, w szczególności z uwagi na wyznanie lub bezwyznaniowość, rasę, narodowość, orientację seksualną;

1.3. propagujących ideologie totalitarne, apartheidu lub kwestionujące powszechnie przyjętą prawdę historyczną;

1.4. o charakterze erotycznym lub z innych powodów nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia;

1.5. godzących w dobra osobiste osób trzecich, a także naruszających prywatność lub inne prawnie chronione interesy takich osób trzecich, w tym zawierające wizerunek takich osób trzecich, chyba osoba na nim przedstawiona udzieliła zezwolenia lub zgodnie z przepisami prawa zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku danej osoby nie jest wymagane;

1.6. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne;

1.7. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;

1.8. stanowiących reklamę, promocję lub inną formę komunikacji marketingowej podmiotów

trzecich;

1.9. stanowiących antyreklamę Usługodawcy lub naruszających dobre imię lub inne dobra osobiste Usługodawcy;

1.10. w inny sposób naruszających obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

2. Usługodawca, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Bazgram.pl Treści.

3. Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do Treści w przypadku, w którym poweźmie wiadomość o niedozwolonym charakterze danej Treści, w tym także w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o niedozwolonym charakterze danej Treści lub związanej z nią działalności.

4. Usługodawca przyjmuje zgłoszenia dotyczące Treści o charakterze niedozwolonym na adres e-mail: kontakt@bazgram.pl. W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń Usługodawca zaleca dołączenie do zgłoszenia linku do strony internetowej w Serwisie Bazgram.pl, na której dostępna jest dana Treść, informację, na czym polega naruszenie (np. wskazanie utworu chronionego prawem autorskim, który bezprawnie został wykorzystany w ramach danej Treści), a także danych kontaktowych osoby zgłaszającej.

5. O zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści zamieszczonej przez Użytkownika, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail przypisany do Konta. Zgodnie z obowiązującym prawem, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nim działalności, Usługodawca nie jest zobowiązany do zawiadomienia Użytkownika zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.

6. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających w razie powzięcia przez Usługodawcę wiadomości o niedozwolonym charakterze danej Treści, Usługodawca uprawniony jest do anulowania wszystkich złożonych przez Użytkowników i niezrealizowanych Zamówień dotyczących danej Treści, a w odniesieniu do Zamówień już wysłanych do Użytkowników nabywających Towary, wstrzymania przyznania Marży Użytkownikowi do czasu weryfikacji naruszenia. W przypadku ustalenia w toku weryfikacji, że dana Treść narusza ust. 1 powyżej, Usługodawca jest uprawniony do odmowy naliczenia bądź wypłaty Marży, zgodnie z § 10 ust.

5.3 Regulaminu. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia wszystkich Treści w Sklepie, w którym dochodzi do powtarzających się naruszeń.

7. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Użytkownika wobec Usługodawcy za szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowienia ust. 1 powyżej.

 

§ 13. Reklamacje i odpowiedzialność

1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Towaru bez wad. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika kupującego Towar, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (rękojmia), jeżeli Towar ma wadę, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, w tym w niniejszym § 14, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556–576 Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane:

2.1. pocztą elektroniczną na adres kontakt@bazgram.pl;

2.2. pisemnie na adres Usługodawcy (CupSell Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5/5A, 00-446 Warszawa) lub na adres Print Logistic Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 64/66 bud. C, 93-408 Łódź.

3. Pozostałe reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Serwisu Bazgram.pl i usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą serwisu Bazgram.pl, mogą być składane:

3.1. pocztą elektroniczną na adres kontakt@bazgram.pl;

3.2. pisemnie na adres Usługodawcy (CupSell Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5/5A, 00-446 Warszawa

4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Usługodawca zaleca podanie informacji umożliwiających identyfikację okoliczności związanych z reklamacją, takich jak numer Zamówienia lub login Użytkownika (adres e-mail przypisany do Konta), jeżeli znajdują one zastosowanie, jak również zamieszczenie na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail dopisku „Reklamacja”.

5. Podczas rozpatrywania reklamacji Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o przedstawienie dodatkowych informacji, takich jak np. zdjęcia wadliwego Towaru lub odesłanie Towaru do Usługodawcy. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Usługodawca uzgodni z Użytkownikiem zasady zwrotu Towaru i pokryje koszty zwrotu.

6. Usługodawca rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja.

8. O ile krótszy czas udzielenia odpowiedzi na reklamację nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem, że odpowiedź na reklamację złożoną przez Konsumenta na podstawie przepisów o rękojmi udzielana jest w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.

9. Użytkownik niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do uprawnienia takiego Użytkownika do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 (dwunastu) miesięcy od daty wydania Towaru. W takim przypadku Usługodawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Usługodawca może również zaproponować odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru za zwrotem Użytkownikowi ceny zapłaconej za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami jest wyłączona.

10. W odniesieniu do reklamacji złożonych przez Użytkowników niebędących Konsumentami, brak odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej, nie oznacza uznania żądania Użytkownika, zawartego w takiej reklamacji.

11. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Usługodawcy za szkody wyrządzone Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie obejmuje utraconych przez takiego Użytkownika korzyści a ponadto:

11.1. w odniesieniu do szkód poniesionych z powodu wady Towaru ogranicza się do kwoty, jaką Użytkownik ten zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru;

11.2. w pozostałych przypadkach – jest ograniczona do kwoty 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych.

12. Żadne postanowienie Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy za szkody, które według przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu lub ograniczeniu.

§ 15. Rozwiązywanie sporów

1. Usługodawca nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń) dotyczących umów zawieranych w ramach Serwisu Bazgram.pl i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania takich sporów z Konsumentami, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Usługodawca informuje, że Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między nim, a przedsiębiorcą, w tym Usługodawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych ww. rozporządzeniem. Platforma ODR służy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących internetowych umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawartych przez Internet. Usługodawca informuje jednakże, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z umowami zawieranymi w ramach Bazgram.pl, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 16. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu Bazgram.pl jest Usługodawca – Cupsell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa. Kontakt z Usługodawcą w sprawach dotyczących danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail na adres: daneosobowe@cupsell.pl lub korespondencyjnie na adres jego siedziby.

2. W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu Bazgram.pl, Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe, a także informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie w sposób określony szczegółowo w Polityce Prywatności udostępnionej w Serwisie Bazgram.pl https://cupsell.pl/strony/polityka-prywatnosci.html. Dokument ten określa także zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz wskazuje uprawnienia osób, których dane dotyczą.

§ 17. Informacje techniczne

1. Do korzystania z Usług w ramach Serwisu Bazgram.pl wymagane jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane jest korzystanie z przeglądarki w aktualnej wersji). Serwis Bazgram.pl jest również przystosowany do współpracy z urządzeniami mobilnymi (takimi jak smartfony i tablety) z dostępem do sieci Internet, wyposażonymi w system operacyjny Android lub iOS wraz z przeglądarką internetową (zalecane jest korzystanie z systemu operacyjnego i przeglądarki w aktualnej wersji). Ponadto do prawidłowego działania niektórych Usług świadczonych w ramach Serwisu Bazgram.pl wymagana jest akceptacja przez przeglądarkę plików cookies pochodzących z Serwisu Bazgram.pl.

2. Usługodawca może udostępnić Serwis Bazgram.pl również za pomocą innych kanałów dostępu niż platforma internetowa (takich jak np. aplikacja mobilna), określając zarazem szczególne warunki korzystania z takich kanałów dostępu. Aktualne informacje o dostępnych dla Użytkowników kanałach dostępu do Serwisu Bazgram.pl i warunkach korzystania z takich kanałów dostępne są na stronach internetowych Serwisu.

3. Do założenia Konta w ramach Serwisu Bazgram.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika

aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).

4. Korzystanie z Usług nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Użytkownika, ponad standardowe zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet, wywołane w szczególności przez bezprawne działanie osób trzecich (takie jak wirusy, oprogramowanie szpiegowskie, złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego w celu nielegalnego pozyskania danych osobowych lub innych informacji). W każdym wypadku zalecane jest korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware, wirusami i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet.

5. Usługodawca stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu zapewnienia ochrony danych osobowych i innych danych dostarczanych przez Użytkowników przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem. W tym celu dane przesyłane za pośrednictwem Serwisu Bazgram.pl są szyfrowane.

6. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu Bazgram.pl zgodnie z jego przeznaczeniem i nie podejmować działań, które mogłyby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie bądź być uciążliwe dla innych Użytkowników.

§ 18. Zakończenie umowy

1. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Użytkownika przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta w Serwisie Bazgram.pl i związanych z nim Usług, żądając jego usunięcia. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. W celu usunięcia Konta Użytkownik powinien przesłać stosowne żądanie do Usługodawcy za pomocą formularza kontaktowego (zakładka „Kontakt”).

2. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta następuje z chwilą otrzymania przez Usługodawcę żądania Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Otrzymanie przez Usługodawcę oświadczenia zawierającego żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta. Konto zostanie usunięte niezwłocznie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością skierowaną na adres e-mail przypisany do Konta.

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn, w tym w przypadku:

3.1. uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu Bazgram.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów, a w przypadku, w którym Użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa także w przypadku popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

3.2. innego istotnego lub powtarzającego się naruszenia Regulaminu.

4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w przypadku Użytkownika prowadzącego Sklep, nie wpływa na zawarte przed datą wypowiedzenia umowy dotyczące wytworzenia Towarów w oparciu o Treści udostępnione w takim Sklepie i wynikające z nich zobowiązania i uprawnienia określone Regulaminem.

§ 19. Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów, jakimi są: 

1.1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

1.2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu;

1.3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu Bazgram.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu lub zmiana organizacyjnych zasad działania Serwisu Bazgram.pl;

1.4. zmiana warunków technicznych świadczenia Usług;

1.5. zmiana zakresu Usług;

1.6. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

1.7. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

1.8. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Serwisu Bazgram.pl;

1.9. przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom.

2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas Rejestracji, wysłanej na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Pozostali Użytkownicy zostaną poinformowani w komunikacie na stronie głównej Serwisu Bazgram.pl, widocznym na co najmniej 14 (czternaście) dni przez wejściem w życie nowego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zawiera wskazanie daty, z jaką nowy Regulamin wchodzi w życie oraz treść zmienionego Regulaminu.

3. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Użytkownika, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta w Serwisie Bazgram.pl (nie zrezygnuje z Konta na zasadach określonych w § 18 Regulaminu) przed datą wskazaną w powiadomieniu o zmianie jako data wejścia zmienionego Regulaminu w życie.

4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 20. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca może kierować do niego powiadomienia bezpośrednio związane z Usługami, z których Użytkownik korzysta w ramach Serwisu Bazgram.pl. Usługodawca może kierować do Użytkownika także powiadomienia dotyczące zmiany Regulaminu. Powiadomienia takie będą kierowane na adres e-mail przypisany do Konta.

3. Usługodawca dokłada starań w celu zapewnienia stałej dostępności Serwisu Bazgram.pl. Jednakże Usługodawca od czasu do czasu przeprowadza prace konserwacyjne systemu teleinformatycznego Serwisu oraz prace naprawcze, co może powodować okresowe ograniczenie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z określonych funkcjonalności bądź całego Serwisu Bazgram.pl. Usługodawca dokłada starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Serwisu było dokonywane w godzinach nocnych i trwało możliwie jak najkrócej. O planowanych przerwach w dostępności Serwisu Bazgram.pl Usługodawca powiadomi za pomocą komunikatu w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronach Serwisu Cupsell.pl, także w formacie PDF, w sposób umożliwiający Użytkownikom pobranie Regulaminu, przechowywanie i odtwarzanie go przez Użytkownika w zwykłym toku czynności.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 18 listopada 2021 roku.